Åtgärder vid natur- och kulturmiljöer i sjöar och vattendrag

– Hjälp oss att hitta de goda exemplen

Under 2021–2022 ska vi leda ett projekt som ska dokumentera de goda exemplen i processen kring hanteringen av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

När EU:s vattendirektiv införs fullt ut i svensk lag innebär det att många natur- och kulturmiljöer utmed våra vattendrag står inför omfattande förändringar. Merparten av vattenverksamheterna skall under den kommande 20-årsperioden från 2022 tillståndsprövas enligt modern miljölagstiftning för att uppnå de nationella miljömålen. Frågan är på många håll polariserad med motstående intressen och stora svårigheter att hitta bra lösningar. Genom detta projekt vill vi analysera vattenanknutna kulturmiljöer som exemplifierar och belyser positiv samverkan mellan natur- och kulturmiljövården och där genomförda insatser givit bra resultat för såväl natur- som kulturmiljön.

Vi söker nu exempel på bra lösningar i redan genomförda vattenprojekt där både natur- och kulturmiljöintressena har samverkat för att uppnå bästa möjliga resultat. Med det menar vi att man genom en samverkansprocess uppnått god ekologisk status i sjöar och vattendrag och samtidigt lyckats få en jämvikt i förhållandet mellan natur- och kulturmiljövärden samt de rekreationsvärden som finns i området.

Planen är att göra en fördjupad dokumentation av ett antal miljöer. Projektet ska utmynna i en rapport och exempelsamling som belyser de goda exemplen och de olika processerna som ligger bakom arbetet. Projektet förväntas ge ett underlag till en handbok samt inspirera och bidra till att motverka polarisering i hanteringen av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer.

Projektet är ett Forsknings- och Utvecklingsprojekt med medel från Riksantikvarieämbetet. Det utförs i samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR), Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet samt Vattenhistoriskt nätverk via Arbetets museum.

 

Kontaktuppgifter

Hans Hellman, antikvarie Kulturmiljö, VGR
Telefon: 010-441 43 66
Mobil: 0706-94 14 75
Epost: hans.hellman@vgregion.se

Mattias Lindholm, naturvårdsbiolog Göteborgs naturhistoriska museum, VGR
Telefon: 010-441 42 46
Mobil: 0722-05 63 74
Epost: mattias.lindholm@vgregion.se