Kville hembygdsförening

Historisk beskrivning

En text av Robin Eriksson, Lanskapsantikvarie, Förvaltningen för kulturutveckling

Detaljerat historiskt kartmaterial över just Heekullen finns inte. Den tidigaste kartan är därför från 1930-talet. Däremot finns det historiskt kartmaterial över de kringliggande gårdarna och Bohuslän. Det finns några foton ifrån början av 1900-talet från Heekullen som visar ett välhävdat kulturlandskap. 

I skattelängderna finns Heekullen med tidigast 1659. Då var det skattehemman fram till 1659 då det blev prästbolshemman. Därefter har det bytt till kronohemman och till sist skattehemman igen. Första delen i namnet kommer från ordet hed och syftar till det karakteristiska kala Bohuslänska landskapet med ljunghedar.  

Karta av Carl Gripenhjelm som visar gården Heekullen, stavas Hekulla vid slutet av 1600-talet. Symbolen för gården betyder att det är ett frälsehemman med 1 mantal. © Riksarkivet.

Heekullens tomt ligger på en bergsknalle i ett välhävdat kulturlandskap. På knallen finns det lämningar efter flera stenmurar av bohusläns modell och kulturväxter som fruktträd, syrener och perenner. Runt tomten ligger gårdens åkermark som till del används som betesmark och är med i Ängs- och betesmarksinventeringen från 2004.

Bearbetad ekonomisk karta över Heekullen från 1930-talet. Det gröna skrafferade området visar marker som är med i Äns- och betesmarksinventeringen från 2004. © Lantmäteriet.

På fastigheten finns det ett område som benämns Dammen, från den har det runnit en bäck ner förbi Heekullen. Precis söder om tomten rinner bäcken under ett stort stenblock som antagligen är flyttat till platsen. Nedanför blocket är det ett fall på flera metar. Här har den gamla kvarnen stått. Delar av fundament och en kvarnsten ligger fortfarande kvar. På grannfastigheten Grind i norr fanns det år 1797 hela fyra kvarnfall.

Ett av de gamla fotona visar den gamla fägatan som leder boskapen från tomten ut på betet på Vettefjäll. Fägatan är gjord av trä och passerar över bäcken vid det stora stenblocket. När fägatan kommer till utmarken är hägnaden gjord av sten sitället. Runt fastigheten finns det flera lämningar av stenmurar som markerar gränserna samtidigt som de håller boskapen inne eller ut. 

Fägata, © Bohusläns museum, Johan Johansson.

Föreningen berättar

Nedan presenterar Kville hembygdsförening sitt arbete med hembygden och landskapet

I Kville hembygdsförening arbetar vi med gården Heekullen. Gården kom i föreningens ägo 1955 genom att Erik Olsson, Grind, upplät mangårdsbyggnad och ladugård, båda byggda i början på 1800-talet, till föreningen. De gamla byggnaderna har blivit restaurerade för att motsvara utseendet från tidigt 1900-tal med hjälp av pengar från Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län samt Thordén-stiftelsen. I ladugården ryms en del gamla jordbruksredskap och mangårdsbyggnaden är hembygdsmuseum. Byggnaderna smälter väl in i den pietetsfullt bevarade odlingsmiljön med beteshagar, odlingsrösen mm. I omedelbar närhet finns rester efter en kölna och en vattenkvarn. Vi vet att det har funnits en gård på platsen åtminstone sedan 1600-talet.

Föreningen har planer på att göra på en liten skrift om Heekullen och arbetar just nu med den. När det gäller dess historia har vi reda på det som finns i domböcker. De har ” tyvärr” varit väldigt varit väldigt hederliga. Just nu söker vi efter foton och berättelser. Vi har kontakt med en kvinna som är väldigt duktig på allt som växer på åker och äng och som ska hjälpa till med en beskrivning av växtligheten kring gården. Vi ska nu bygga vidare på detta och eftersom flera av oss är över 70 bör vi ju hålla oss hemma, så nu kan vi satsa för fullt!

Vi har fått en mycket bra kontakt med klass 4–5 i Rabbalshede skola och deras lärare Ingrid, som positiv och engagerad. Vi har planerat för en första träff med klassen på hembygdsgården den 21 april.

Ungas framtidslandskap

En text av Jessica Bergström, Utvecklare, Förvaltningen för kulturutveckling

Info kommer inom kort…

Fotogalleri

Vill du veta mer?

För mer information om Kville hembygdsförening klicka här