LAB190

LAB190 är en långsiktig samverkansplattform för att skapa ett modellområde för hållbar utveckling.

Inom ramen för LAB190 samverkar offentliga aktörer för att binda ihop stad och land i landskapet mellan Hjällbo och Nossebro. Parter i LAB190 är Fastighetskontoret i Göteborg, SDF Angered i Göteborg, Lerums kommun, Alingsås kommun, Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund, VGR/Förvaltningen för kulturutveckling, Business Region Göteborg samt Länsstyrelsen Västra Götaland.

Utgångspunkten för arbetet är intentionerna i Europeiska Landskapskonventionen. I konventionens anda försöker LAB190 utmana administrativa gränser och sektorstänkande och istället försöker stärka funktionella samband och helhetsperspektiv. En viktig utgångspunkt är också invånarnas delaktighet i områdets utveckling och en samverkan mellan offentlig, privat och idéburen sektor.

Modellområdet är vår gemensamma testmiljö där vi i praktiken prövar arbetssätt som stärker alla tre perspektiven; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Arbetet drivs i en utvecklingsprocess utan uttalat slutdatum.

Gemensam målbild

Målet med arbetet är att genom ett landskapsperspektiv koppla samman stad och land.
Vi gör det genom att arbeta med ett modellområde för hållbar utveckling. I området strävar vi mot att förena ett livskraftigt näringsliv, stärkta ekosystem och ett socialt välmående. Vi tror att stadsnära landsbygd har särskilt stora möjligheter att gå före och vara en förebild för hur landskapet används på ett långsiktigt hållbart sätt som stärker samspelet mellan stad och land.

Parterna i LAB190 ska gå före och vara spets i frågor om hållbar samhällsutveckling. LAB190 är vårt sätt att pröva nya arbetssätt inför kommande samhällsutmaningar som klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. På så sätt blir processen med LAB190 en gemensam angelägenhet för utveckling och förvaltning av landskapet.

Målet för planen är att mobilisera olika aktörer som kan bidra till en hållbar utveckling och hitta nya arbetssätt för hur dessa skapar gemensam handlingskraft genom innovation.

Vi planerar landskapet med en helhetssyn och i samverkan över kommun- och sektorsgränser.
Vi bygger områdets utveckling på invånarnas medskapande.
Vi har ett klimatsmart vardagsresande.
Vi har en hållbar och innovativ lokal matproduktion.
Vi ligger i samhällsplaneringens framkant genom tät kontakt med akademi och näringsliv.
Vi ingår i Europeiska nätverk.

Vill du veta mer?

Läs mer om projektet här