LOVG

Landskapsobservatorium Västra Götaland

Västra Götalandsregionens Kulturstrategi – och regional kulturplan 2020 – 2023 betonar vikten av samverkan och demokrati. Ett av många sätt att stärka både samverkan och demokrati är att starta upp och driva ett landskapsobservatorium. I dokumentet står att:

”Europarådets europeiska landskapskonvention syftar dels till att lyfta landskapets värden som gemensam tillgång och allas ansvar, dels till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och dels till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet. Som ett sätt att genomföra landskapskonventionens intentioner ska ett landskapsobservatorium utvecklas i Västra Götaland. Observatoriet ska skapa möjligheter till invånarinflytande, samverkan mellan olika sam­hällssektorer och intresse för arbetet med att utveckla regionen utifrån en helhetssyn på landskapet. Målet är att komplettera och ge stöd till ökat samarbete och samordning som leder till hållbara lösningar i olika landskapsfrågor.”

Utifrån detta har Kulturnämnden gett i uppdrag till Förvaltningen för kulturutveckling att, i samverkan med Göteborgs Universitet och Mariestads kommun, starta upp och driva Landskapsobservatorium Västra Götaland. Arbetet påbörjades januari 2019 och kommer att redovisas sista Juni 2021. Ett uppskov om sex månader är beviljat med hänvisning till Covid-19.

Verksamheten syftar till att under en period av två år testa att driva ett landskapsobservatorium i praktiken för att på grundval av de erfarenheter som uppnås kunna föreslå hur en mer långsiktig verksamhet bör utformas. Utgångspunkten är en operativ verksamhet som ska arbeta med minst tre praktiska fallstudier för att testa samverkansformer, teckna avsiktsförklaringar med samverkansparter, kartlägga kompetens, bygga en informationsplattform och dokumentera arbetsprocesserna. Arbetet ska också resultera i ett förslag till hur en vidare långsiktig verksamhet kan organiseras och drivas.